Υποστηριξη

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναπτύσσουμε τον Πρότυπο Πράσινο Μηχανισμό.

 Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε  Επιτροπή Περιβαλλοντικής Υποστήριξης αποτελούμενη από καταξιωμένους και επιτυχημένους επαγγελματίες και επιστήμονες.

 • Επιστήμονες
 • Ερευνητές
 • Μελετητές
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγοι
  Με εξειδίκευση:

 • Αειφόρος Σχεδιασμός
 • Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Πράσινη Οικονομία
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με εξειδικευμένες ομάδες εργασίας υλοποιούμε στην πράξη ενέργειες περιβαλλοντικής πολιτικής, με εστίαση σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, βελτίωσης κόστους και κανονιστικής συμμόρφωσης σχετιζόμενων με την περιβαλλοντική πολιτική.

Προσβλέπουμε στη συστηματική και μετρήσιμη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του επιχειρηματικού κόσμου μέσω της παροχής εξειδικευμένης μεθοδολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών παρεχόμενων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Ερευνητική Ομάδα του ΕΜΠ, που εστιάζει σε εφαρμογές περιβαλλοντικών αξιολογήσεων, αναπτύσσει, για τον σκοπό αυτό, μια πρότυπη μεθοδολογία που αποτυπώνει και υπολογίζει την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, με στόχο να μπορεί να μετριέται και να αποτυπώνεται ποσοτικά κάθε βελτίωση που αυτές επιτυγχάνουν υιοθετώντας περιβαλλοντικές πολιτικές. Το εργαλείο είναι ο προσδιορισμός ενός δείκτη μέσω του οποίου μπορεί να αξιολογείται η περιβαλλοντική τους επίδοση.

 

Για κάθε μία επιχείρηση, με βάση την επιχειρηματική της δραστηριότητα, προτείνονται μέτρα και δίνονται κατευθύνσεις από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, περιβαντολλόγων, οικονομολόγων και μηχανικών για τη διαρκή και μετρήσιμη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Είναι βέβαιο ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων της χώρας μας στη συντονισμένη δράση συνεχούς και μετρήσιμης περιβαλλοντικής αναβάθμισης, συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσα στο ολοένα και πιο απαιτητικό ευρωπαϊκό πλαίσιο δραστηριοποίησής τους.

 

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ