greenangels.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Άντληση επιχειρηματικής χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα μέσω των GREEEN ANGELS

Οι GREEN ANGELS έχουν ενεργοποιήσει το Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Μέσων (ΤΕΕΧΕΜ) προκειμένου να προσφέρουν στα μέλη τους όλο το φάσμα της υποστήριξης που απαιτείται προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την πρόσβαση των μελών τους σε Εθνικές & Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για Καινοτόμες ιδέες που έχουν και που μπορούν να μετουσιωθούν σε επιτυχημένα Ερευνητικά & Εφαρμοσμένα Projects.

Το ΤΕΕΧΕΜ στελεχώνεται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων και είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες από τη σύλληψη μιας ιδέας έως και την υποβολή προς χρηματοδότηση μέσω της σύνταξης σχετικού φακέλου, την εφαρμογή και παρακολούθηση ενός έργου καθώς και την διάχυση και προβολή του.

Στόχος των GREEN ANGELS είναι να δώσει την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της κοινότητας να έχουν άμεση πρόσβαση σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και για το σκοπό αυτό υλοποιούνται διμερείς επαφές έτσι ώστε να διαμορφωθούν τα σχετικά profiles και να γίνει το απαραίτητο matchmaking με τα πιθανά Call/Προκηρύξεις.

Παράλληλα η ομάδα του ΤΕΕΧΕΜ παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις σχετικά με το ΕΣΠΑ και το Η2020 έτσι ώστε να ενημερώνει τακτικά τα μέλη της κοινότητας για τις όποιες εξελίξεις στο χώρο των χρηματοδοτήσεων.

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά μπορούν να συνυπάρξουν, ενώ η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και στην τόνωση των επενδύσεων.

Η «πράσινη ανάπτυξη» προϋποθέτει την εκπόνηση ολοκληρωμένων πολιτικών που προωθούν ένα βιώσιμο περιβαλλοντικό πλαίσιο. Οι περιβαλλοντικές καινοτομίες μπορούν να εφαρμόζονται και να εξάγονται ώστε και η Ευρώπη να γίνει ανταγωνιστικότερη και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, τουλάχιστο το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περίοδο 2014-2020, θα δαπανηθούν για “climate-related” έργα και πολιτικές. Το εκτιμώμενο ποσό ανέρχεται σε €180 δις.

Ενδεικτικά, στο προαναφερθέν ποσό, συνεισφέρει με €22 δις το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Horizon 2020 – Research and Innovation Programme”, και με €720 εκατ. το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “LIFE+ Programme for the Environment and Climate Action”.

Άλλα προγράμματα είναι το Erasmus+ και το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020

 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

espa

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ επικεντρώνει στην «Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.»

 

Ορίζοντας 2014-2020

“Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

  1. Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων
  2. Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων
  3. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ