ΜΕΛΗ

COMBATT Α.Ε.

Επωνυμία εταιρείας: COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας»
Έδρα γραφείων: Ερμού, Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 210 624 5591
Εταιρική ιστοσελίδα: http://combatt.eu/
Κλάδος δραστηριότητας: Διαχείριση μπαταριών & συσσωρευτών


Εταιρικό προφίλ

Η COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» είναι εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού και αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (αρ.πρ. οικ. 336/25-02-14) έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΖ-ΨΡΨ.

Σκοπός της COMBATT A.E. είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Ειδικότερα η COMBATT A.E. στοχεύει:

 • στην οργάνωση ενός δικτύου συνεργασιών με αδειοδοτημένους συλλέκτες και ανακυκλωτές συσσωρευτών
 • στην ανάπτυξη διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών με το βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο
 • στην καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων συλλογής και ανακύκλωσης σε πανελλαδικό επίπεδο
 • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την σωστή διαχείριση των απόβλητων συσσωρευτών και κατά συνέπεια στην αύξηση του ποσοστού ορθής συλλογής και ανακύκλωσης.

Η συνεργασία με τη COMBATT A.E. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010.

Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας

Το όραμά μας είναι να είμαστε πρότυπο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρέχοντας άρτιες υπηρεσίες στους συμβαλλόμενους υπόχρεους παραγωγούς και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά τους απόβλητους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας.

Πιστεύουμε πως η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με συνέπεια, ακεραιότητα, διαφάνεια και αμεροληψία. Είμαστε προσανατολισμένοι στην ολική ποιότητα, με κυρίαρχη προτεραιότητα την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και την επίτευξη των εθνικών στόχων σε όλο το φάσμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία και ο κάθε εργαζόμενος δεσμευόμαστε:

 • Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβεβλημένων υπόχρεων παραγωγών έτσι όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
 • Στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλο το φάσμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας,
 • Στη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και συμβατικές απαιτήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας και με τους κινδύνους ΥΑΕ
 • Στην διασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης της εταιρείας, μέσω συμβάσεων, οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου υπόχρεου παραγωγού, υπό τον όρο ότι εκπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος.
 • Στην καθιέρωση στρατηγικών για την ποιότητα και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας στις ετήσιες διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • Στην πρόληψη της ρύπανσης, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Στη θέσπιση ετήσιων στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος, εργασιακής υγείας και ασφάλειας για τις δραστηριότητες μας
 • Στη γνωστοποίηση των στρατηγικών μας και των επιδόσεων μας στην ποιότητα, το περιβάλλον, την εργασιακή υγεία και ασφάλεια σε όλους τους συνεργάτες καθώς και σε βασικά εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • Στην προσήλωσή μας στην διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΔΣ
 • Στην επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του ενιαίου διαχειριστικού μας συστήματος μέσω εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ελέγχου αναγνωρισμένων από Διεθνή Πρότυπα.
 • Στην ευαισθητοποίηση των συνεργατών μας και του καταναλωτικού κοινού στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, υγείας και ασφάλειας.
 • Στη δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, εξελίσσονται, συναντούν προκλήσεις και αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Η προσήλωση της COMBATT στην ολική ποιότητα αποτελεί δέσμευση όλων μας και καθημερινή πρακτική μας. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε καθορίσει ενιαίο σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων μας και έχουμε οργανώσει τη διαχείριση των πόρων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τουs όρους των προτύπων ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Το πεδίο εφαρμογής αυτού του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος είναι:

Η Οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, που περιλαμβάνει την συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, και ανακύκλωση των ανωτέρω αποβλήτων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζομένους της COMBATT. Η ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.


Βραβεύσεις – Διακρίσεις

 • Το βραβείο στην κατηγορία “Ειδικές Εφαρμογές για Εταιρείες” κατέκτησε η εταιρεία COMBATT σε συνεργασία με την εταιρεία TΗREENITAS στο πλαίσιο των IMPACT BITE Awards 2018.
 • Η εταιρεία βραβεύτηκε στα Εnvironmental Αwards 2018 στην κατηγορία “Έξυπνη διαχείριση των αποβλήτων – Έξυπνες εφαρμογές/e-Waste – Smart Applications” για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Εντύπων.

Πιστοποιήσεις

 • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.
 • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001.
 • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία OHSAS 18001.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ