ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ II

Όλα τα τελευταία νέα για το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα στους πολίτες και στα νοικοκυριά προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες παρεμβάσεις και μετατροπές. Το πρόγραμμα, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2017 σύμφωνα με στελέχη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), διενεργείται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα (πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή το 2014) και συγχρηματοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Για την υλοποίηση και εξυπηρέτηση του προγράμματος δημιουργήθηκε από το ΕΤΕΑΝ το Ταμείο Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον (ΤΕΞΟΙΚ) με σκοπό την εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων στην αγορά, για την αναβάθμιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Φημολογείται ότι η συνολική δημόσια δαπάνη του νέου προγράμματος essays-buy.com θα ξεπεράσει τα 290 εκατ. ευρώ.

Σημασία Προγράμματος
Ο κτιριακός τομέας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Στην Ελλάδα τα κτίρια είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα κυρίως εξαιτίας της παλαιότητας του κτιριακού αποθέματος της χώρας (σχεδόν το 65% των κτιρίων είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980) και της ελλιπούς εγκατάστασης συστημάτων θερμοπροστασίας όπως η μόνωση και οι διπλοί υαλοπίνακες. Με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών και τεχνικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης καθίσταται δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, παρέχοντας τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την ενεργειακή αναβάθμισή του, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης επωφελείται οικονομικά από τη μείωση των λειτουργικών του εξόδων (λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος) λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου του λόγω των τεχνολογικών και τεχνικών παρεμβάσεων.

Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης
Το πρόγραμμα δύναται να καλύψει και να δικαιολογήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μετατροπές και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων που παρουσιάζονται παρακάτω:
α) Αντικατάσταση κουφωμάτων (υαλοπίνακες ή/και πλαίσια) και τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης (πατζούρια, ρολά), β) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κρίνεται τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία) και τέλος γ) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Για την τρίτη και τελευταία κατηγορία παρεμβάσεων καλύπτονται οι δαπάνες αντικατάστασης (ή νέας εγκατάστασης) συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, οι δαπάνες τοποθέτησης διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως επίσης και οι δαπάνες τοποθέτησης ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης. Αντίθετα, δεν καλύπτονται οι δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης δεξαμενών πετρελαίου και τερματικών μονάδων απόδοσης θερμότητας, όπως τα σώματα καλοριφέρ, το ενδοδαπέδιο σύστημα, κτλ.

Κριτήρια Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα το μοναδικό κριτήριο που έχει ορισθεί έχει να κάνει με το είδος της κατοικίας (μονοκατοικία, πολυκατοικία, μεμονωμένα διαμερίσματα) που θα μπορεί να επιλεγεί. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» θα μπορούν να συμμετέχουν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Για τη συμμετοχή μίας πολυκατοικίας στο πρόγραμμα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, οι πολυκατοικίες θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα τόσο σαν σύνολο όσο και σαν μεμονωμένα διαμερίσματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί αρχικά μία γενική συνέλευση με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της πολυκατοικίας, έτσι ώστε να ληφθεί η απόφαση της συμμετοχής της πολυκατοικίας στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος αλλά και να ορισθεί ένας εκπρόσωπός της. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την απαιτούμενη αίτηση με όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, επιμέρους αιτήσεις από όλους τους ιδιοκτήτες μεμονωμένων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τέλος το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που θα αναφέρεται σε όλο το κτίριο. Επίσης, για να μπορεί να επιλεγεί και να ενταχθεί μία πολυκατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών του κτιρίου για σκοπούς κατοίκησης και όχι για εμπορικούς λόγους.

Επίσης, μία επιπλέον βασική προϋπόθεση αναφορικά με τους υποψήφιους δικαιούχους του προγράμματος είναι ότι κάθε ενδιαφερόμενος (υποψήφιος δικαιούχος) για να μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει το δικαίωμα να καταθέσει μία μόνο αίτηση για ένα ακίνητο (κατοικία) που είναι στην κυριότητά του.

Οικονομικά Κριτήρια & Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών μίας αίτησης για ένα ακίνητο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τις 25.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του σπιτιού. Ανάλογα με το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα (κριτήριο ποσοστού χρηματοδότησης) του ενδιαφερόμενου (υποψήφιου δικαιούχου), ένα ποσοστό του συνολικού κόστους (συνολικού προϋπολογισμού) θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται και θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη (δικαιούχο) είτε μέσω τραπεζικού δανείου (είναι προαιρετικό) είτε μέσω κεφαλαίων που διαθέτει ο ίδιος.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε επτά (7) κατηγορίες. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί και στον παρακάτω πίνακα, το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος δεν μπορεί να ξεπερνά το 70% της συνολικής δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού).

Α/Α Ατομικό
Εισόδημα Οικογενειακό
Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Χρηματοδότησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά Προστατευόμενο Μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης 1(1)
Πίνακας 1: Ποσοστά χρηματοδότησης ανά κατηγορία ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος.
Επίσης, παρατηρείται ότι για ατομικό εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα άνω των 45.000 ευρώ δεν προβλέπεται χρηματοδότηση αλλά δίνεται η δυνατότητα λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου. Ακόμα, μία οικογένεια ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της δύναται να αυξήσει το ποσοστό επιχορήγησής της κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Τέλος, η τελευταία κατηγορία (7η κατηγορία) δεν δικαιούται επιδότηση ακόμα και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη.

 

Τρόπος Κατάθεσης της Αίτησης
Η αίτηση που καλείται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γίνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή και μεταξύ άλλων πληροφοριών, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για να δηλώσει το τραπεζικό ίδρυμα από όπου σκοπεύει να λάβει το δάνειό του, αν φυσικά σκοπεύει να το πράξει. Αφού ελεγχθεί από το αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα η πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου που έχει καταθέσει την αίτηση (όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις από όλες τις τράπεζες) και εγκριθεί το δάνειο, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το σπίτι του από έναν ενεργειακό επιθεωρητή.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής με βάση την επιθεώρηση που θα κάνει θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα που θα αποτυπώνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προστεθούν στην αρχική, υποβληθείσα ηλεκτρονικά, αίτηση. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως επίσης και το συνολικό τους κόστος. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί τότε γίνεται η λήψη του τραπεζικού δανείου και προχωρούν οι εργασίες στο σπίτι του δικαιούχου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να εκδοθεί ένα νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με βάση τα αποτελέσματα του οποίου θα αποδεικνύεται η επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού λόγω των συγκεκριμένων εργασιών, έτσι ώστε να μπορέσει να λάβει ο δικαιούχος την επιδότηση που δικαιούται.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των τραπεζών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», ενώ το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) υπογραμμίζει ότι κατατέθηκαν συνολικά φάκελοι από δέκα (10) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με όσες τράπεζες συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι τράπεζες οι οποίες κατέθεσαν φάκελο συμμετοχής είναι: Alpha Bank, Τράπεζα Αττικής, Eurobank Ergasias ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστικη Τράπεζα Καρδίτσας, Παγκρήτια Συνεταιριστικη Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ