ΜΕΛΗ

ΕΡΓΟΣΕ

Επωνυμία εταιρείας: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Έδρα γραφείων: Καρόλου 27 Τ.Κ. 10437 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-5283110, (+30)210-5283114
Email: info@ergose.gr
Εταιρική ιστοσελίδα: http://www.ergose.gr/


Εταιρικό προφίλ

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είναι θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ που συστάθηκε το 1996, με στόχο να αναλάβει τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του Οργανισμού και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» (άρθρο 4), στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και διενέργειας απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου.

Σε εφαρμογή του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», η ΕΡΓΟΣΕ υπάγεται από το Δεκέμβριο του 2010 στις  ΔΕΚΟ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, από την ίδρυσή της, η ΕΡΓΟΣΕ διαχειρίστηκε το σύνολο των έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ καθώς και από το Α’ Ταμείο Συνοχής.

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 καθώς και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Επίσης, διαχειρίζεται τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από Προγράμματα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 καθώς και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility- CEF) 2014-2020.

Οι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των σύνθετων συγχρηματοδοτούμενων σιδηροδρομικών έργων, ήτοι :

 • Προγραμματισμός  
 • Εκπόνηση μελετών από τo στάδιο αναγνωριστικής μελέτης έως τη μελέτη εφαρμογής
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων
 • Δημοπράτηση Συμβάσεων κατασκευής
 • Επίβλεψη Κατασκευής
 • Προμήθεια υλικών για την επιδομή της σιδ/κής γραμμής
 • Έλεγχος ποιότητας
 • Παράδοση ολοκληρωμένου έργου στον πελάτη για εκμετάλλευση

Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της για σχεδόν 20 συναπτά έτη και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η επάρκεια αυτή στηρίζεται στα ακόλουθα δεδομένα:

 • σημαντική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη έργων σιδηροδρομικής υποδομής υψηλών ταχυτήτων, όπως σήραγγες μεγάλου μήκους διανοιγόμενες σε εδάφη με δυσχερείς γεωτεχνικές συνθήκες, σιδηροδρομικές γέφυρες μεγάλου μήκους κατασκευαζόμενες με μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (π.χ. σταδιακή προώθηση) με ταυτόχρονη ενσωμάτωση εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων αντισεισμικού σχεδιασμού (π.χ. σεισμική μόνωση) καθώς επίσης έργων εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης και έργων σιδηροδρομικής επιδομής (με σκυρογραμμή και slab track), κλπ.
 • έγγραφη επιβεβαίωση της Διαχειριστικής της Επάρκειας ως δικαιούχου έργων.
 • εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ των οποίων πιστοποιημένα Στελέχη – Διαχειριστές Έργων (Project Manager Professionals) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
 • κατάλληλη οργάνωση υπηρεσιών που καλύπτουν όλους τους αναγκαίους για την εκτέλεση των έργων τομείς (επίβλεψη, ποιοτικοί έλεγχοι, υγιεινή και ασφάλεια, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ)
 • πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008
 • πιστοποιημένο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007
 • πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της εταιρίας.

Περιβαλλοντική πολιτική

Πιστοποιήσεις

 • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα  με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001.
 • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα  με το Διεθνές Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001.
 • Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ