ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Διαπίστευση της EUROCERT με βάση τη Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 14001:2015

Η υποχρεωτική εφαρμογή της εν λόγω έκδοσης ισχύει από 15/9/2018

Η EUROCERT ολοκλήρωσε τη μετάβαση της διαπίστευσής της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015 για την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της εν λόγω έκδοσης ισχύει από 15/9/2018, πέραν της οποίας πιστοποιητικά βάσει της έκδοσης ISO 14001:2004 δε θα έχουν ισχύ. Επιπλέον, μετά τις 15/9/2017, δε θα μπορεί να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ISO 14001:2004. Σε κάθε περίπτωση, νέες επιχειρήσεις, αλλά και ήδη πιστοποιημένες με βάση την προηγούμενη έκδοση του προτύπου, μπορούν πλέον να πιστοποιούνται από την EUROCERT με βάση το ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 έναντι ISO 14001:2004

Τι είναι νέο

 • Το πλαίσιο του οργανισμού (4)
 • Ενέργειες για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών (6.1)
 • Ανάγκες και προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών (4.2)

Τι δεν υπάρχει

 • Περιβαλλοντικός στόχος
 • Εκπρόσωπος της Διοίκησης 
 • Προληπτικές ενέργειες

Τι αλλάζει και χρειάζεται προσαρμογή

 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών
 • Περιβαλλοντικοί σκοποί και σχέδια για την επίτευξή τους
 • Προετοιμασία και ετοιμότητα σε έκτακτη ανάγκη
 • Αξιολόγηση των επιδόσεων
 • Διαχείριση των εγγράφων
 • Επικοινωνία
 • Πεδίο εφαρμογής Σ.Π.Δ.

Τι αλλάζει αλλά δεν απαιτεί προσαρμογή

 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Ηγεσία
 • Επάρκεια
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
 • Ανασκόπηση από τη διοίκηση
 • Εσωτερική επιθεώρηση
 • Διορθωτικές ενέργειες

Τι θα επιτύχουμε

 • Ενσωμάτωση του ΣΠΔ σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Ενδυνάμωση της προσέγγισης διεργασίας και του κύκλου PDCA
 • Αποκέντρωση του συστήματος και τη διασπορά των ευθυνών για το ΣΠΔ σε όλο τον οργανισμό
 • Ενεργότερη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στο ΣΠΔ
 • Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών γίνεται  με βάση τον κύκλο ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας
 • Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ