ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Εστιάζουμε στους 10 Πράσινους Άξονες Υπηρεσιών

Μέσω των GREEN ANGELS, προσβλέπουμε στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω της δημιουργίας του Πρότυπου Πράσινου Μηχανισμού της Κοινότητας.

Στα πλαίσια του Πρότυπου Πράσινου Μηχανισμού έχει αναπτυχθεί μία πλήρης μεθοδολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που αποσκοπεί στην εκτίμηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος των εταιρειών/μελών της Κοινότητας, στη δημιουργία στρατηγικής για τη μείωσή του καθώς και στην υλοποίηση  υπηρεσιών για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης. 

Η σύνοψη του Πρότυπου Πράσινου Μηχανισμού παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα.

texnika-erga-diagramma

Το πρώτο στάδιο είναι η Μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησής σας. Ακολούθως, σας παρέχεται ένας Πράσινος Οδηγός που αναλύει τα δεδομένα της μέτρησης και σας προτείνει λύσεις  βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης. Τέλος,  με το δίκτυο συνεργατών της Κοινότητας, έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε έργα σε 10 Πράσινους Άξονες:

 

1.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6.FACILITIES MANAGEMENT
2.ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 7.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΕ 8.ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
4.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9.ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
5.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 10.ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
   
   

 10 ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1ος: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανακύκλωση Χαρτιού – Πλαστικού – Αλουμινίου

Μελέτη, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού, παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης τριών ρευμάτων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) εκ των παραγόμενων απορριμμάτων της εταιρείας. Υλοποιούμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση και τη διαχείρισή τους με έξυπνους, καινοτόμους και αποδοτικούς τρόπους, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία. Πραγματοποιούμε μελέτη χώρου, καταγραφή προσωπικού για επιλογή σημείων και αριθμού κάδων, τοποθέτηση κάδων, επισκέψεις για συλλογή των υλικών, ασφαλή μεταφορά των υλικών, επεξεργασία με διαλογή και διοχέτευσή τους στους κατάλληλους αποδέκτες ανακύκλωσης. Διαθέτουμε τις απαιτούμενες άδειες για όλη την Ελλάδα και εξειδικευμένο προσωπικό.

Πιστοποίηση Ανακύκλωσης

Καταγραφή ποσοτήτων των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών σε μηνιαία βάση, παροχή πιστοποιητικού ανακύκλωσης και αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε ενδεικτικούς πίνακες που θα σας επιτρέπει να έχετε μια ακριβή εικόνα της εξέλιξης της ανακύκλωσης.

Εμπιστευτική Καταστροφή Υλικού

Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος συλλογής και εμπιστευτικής καταστροφής εγγράφων και απόρρητου υλικού με σύγχρονες μεθόδους και ειδικά μηχανήματα, με στόχο την ανακύκλωσή τους και την παροχή σχετικής πιστοποίησης για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τοποθετούμε ειδικούς μεταλλικούς κάδους στους οποίους συλλέγονται εμπιστευτικά έγγραφα και αρχεία. Ειδικό προσωπικό αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά του κάδου στις εγκαταστάσεις μας, όπου και τεμαχίζονται σε βιομηχανικό καταστροφέα (SHREDDER). Εν συνεχεία, τα προϊόντα καταστροφής προορίζονται προς ανακύκλωση.

Εκκαθάριση Αρχειακού Υλικού

Εκκαθάριση αρχειακού υλικού προηγούμενων ετών με σκοπό την ανακύκλωση, παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής και ανακύκλωσης με αξιόπιστες αναφορές (βάρος υλικού, σημεία παραλαβής, ημερομηνία και ώρα παραλαβής κλπ). Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρεται σε μεγάλες ποσότητες αρχειακού υλικού που πιθανόν βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους και αποσύρονται κάθε τέλος του έτους.

Εναλλακτική Διαχείριση Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων

Οργάνωση των εργασιών ξεχωριστής συστηματικής συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης ειδικών ρευμάτων υλικών, με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό, ώστε σε εύλογο και κατάλληλο χρονικό διάστημα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. Πρόκειται για τις κατηγορίες αποβλήτων που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία των γραφειακών και λοιπών χώρων των επιχειρήσεων, όπως:

• μπαταρίες
• ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές
• μελανοδοχεία και τόνερς
• φωτιστικά και λαμπτήρες
• ξύλο

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται σε συνεννόηση με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων.

Ανακύκλωση Τηγανελαίων

Μελέτη, οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων αποβλήτων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών, με διαλογή στην πηγή που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ορθολογικής διαχείρισής τους. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος τοποθετούμε σε κάθε χώρο ειδικά συστήματα απόρριψης, προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των εν λόγω αποβλήτων, τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο που να παρέχουν υψηλή αισθητική, ασφάλεια και λειτουργικότητα στους χώρους που τοποθετούνται, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τον βέλτιστο σχεδιασμό. Πραγματοποιούμε τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις για συλλογή των αποβλήτων, ασφαλή μεταφορά των υλικών και διοχέτευση στους κατάλληλους αποδέκτες εναλλακτικής διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης. Αναπτύσσουμε ειδικά προγράμματα για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθενός.

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Δυνατότητα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με αξιολόγηση και ταυτοποίηση αποβλήτου (ποιοτικός έλεγχος), ταξινόμηση του αποβλήτου σε κάποια κατηγορία επικινδυνότητας, επιλογή τρόπου διάθεσης του αποβλήτου, συσκευασία και σήμανση επικινδυνότητας από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση ειδικού εξοπλισμού, σύνταξη μελετών για την έκδοση αδειών διαχείρισης του αποβλήτου, μεταφορά και τελική διάθεση του αποβλήτου σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μελέτες και έργα για την απορρύπανση και αποκατάσταση περιβάλλοντος.

Ειδικά Έργα Διαχείρισης Αποβλήτων

Με πεδίο εφαρμογής τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, να οργανώσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχέδιο από εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και μελετητών. Εστιάζουμε σε καινοτόμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (zero waste), με γνώμονα την τήρηση της καθαριότητας, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την διαρκή αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, την σωστή λειτουργία και την περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων ανακύκλωσης. Επιπλέον, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση μεγάλων έργων που σχεδιάζονται και έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Κύριες πηγές χρηματοδότησης για έργα, επενδύσεις, προμήθειες και δράσεις είναι το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020, το Πράσινο Ταμείο και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Horizon 2020 κ.α.).


 

ΑΞΟΝΑΣ 2ος: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Υπολογισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχουμε αναπτύξει ειδικό λογισμικό υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο υπολογίζει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου (CH4) και του νιτρώδους οξειδίου (Ν2Ο) που προκύπτουν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει από τη λειτουργία τους ή τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται εντός των γραφειακών χώρων, με σχετική πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα Ακολουθούμε τρόπους μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα με παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων και υπηρεσιών, με αλλαγή της υπάρχουσας τεχνολογίας, με αλλαγή των πρώτων υλών, με αντιστάθμιση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή κάποια άλλη μέθοδο.

Αντιστάθμιση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα με στοχευμένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνδέοντας την εταιρεία με την κοινωνία των πολιτών. Αναπτύσσουμε την Εθνική Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία GREEN ANGELS με στόχο να ενώσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο για να μειώσουμε συντονισμένα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλους επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και εθελοντικούς φορείς έχουμε σχεδιάσει τον Πρότυπο Πράσινο Μηχανισμό. Ερευνητική ομάδα από το ΕΜΠ έχει αναπτύξει μια πρότυπη μεθοδολογία, που αποτυπώνει και υπολογίζει την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων με στόχο να μπορεί να μετριέται και να αποτυπώνεται ποσοτικά κάθε βελτίωση που αυτές επιτυγχάνουν υιοθετώντας περιβαλλοντικές πρακτικές και εν συνεχεία αντισταθμίζουμε το αποτύπωμα άνθρακα με δράσεις για την ενίσχυση των ελληνικών δασών.

Πιστοποίηση

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT) παρέχουμε διακεκριμένη πιστοποίηση για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, τις περιβαλλοντικές πρακτικές και την αντιστάθμιση.

Μείωση Κόστους και Βελτίωση Εσωτερικών Διαδικασιών για την επίτευξη “Resource Efficiency”

Παρέχουμε εργαλεία για τη συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης της επιχείρησης (Corporate Performance Management) και βελτίωση της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της, ακολουθώντας πρακτικές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης μέσω της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Διασφαλίζουμε την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω του σωστού σχεδιασμού, της ανάπτυξης κατάλληλης οργανωτικής δομής και της θέσπισης αποτελεσματικών διαδικασιών (Business Process Management), με απώτερο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του κόστους, τη μείωση χρήσης πρώτων υλών και ενέργειας, και τη μεγιστοποίηση των κερδών. Εφαρμόζουμε μεθοδολογίες που καταγράφουν, αναλύουν και βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες ώστε αυτές να γίνουν πιο απλές, αποτελεσματικές και να έχουν μειωμένο κόστος.


 

ΑΞΟΝΑΣ 3ος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΕ

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με παροχή σχετικής πιστοποίησης και παρεμβάσεις όπως:
• Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός
• Θερμομόνωση δώματος (ταράτσας)
• Εξωτερική θερμομόνωση
• Εσωτερική θερμομόνωση
• Επιχρίσματα – ελαιοχρωματισμοί
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων
• Τοποθέτηση σκιάστρων
• Συστήματα δροσισμού και αερισμού
• Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (ΒΜΣ)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μελέτη εφαρμογής, προμήθεια εξοπλισμού, θέση σε αποδοτική λειτουργία και μακροχρόνια συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας, μικρών αιολικών συστημάτων καθώς και σταθμών παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας, μέσω των οποίων εξετάζουμε τη σκοπιμότητα μιας επένδυσης, και αναλύουμε χρηματοοικονομικά την απόδοσή της υπολογίζοντας το “Return-on-Investment”.


 

ΑΞΟΝΑΣ 4ος: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συμβουλευτική

Παρέχουμε συνεχή ενημέρωση στελεχών και προσωπικού μέσω διανομής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που πληροφορεί για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Παρέχεται επίσης πλήρης και συνεχής τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό, καθώς και συμβουλευτική για την ανάπτυξη οργανωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής με εισήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης για κάθε επιχείρηση.

Εκπαίδευση – Αξιολόγηση Προσωπικού

Αναλαμβάνουμε την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και την ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τις πρακτικές, τεχνολογίες, διαδικασίες ή δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει το προσωπικό με οργάνωση σεμιναρίων ειδικά δομημένων στις ανάγκες κάθε εταιρείας και προσαρμοσμένο στην περιβαλλοντική πολιτική και το έργο τους. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού κλπ, αναλαμβάνοντας τη διαμόρφωση του προγράμματος, την επιλογή των εκπαιδευτών και την υλοποίηση, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς. Με την πολυετή εμπειρία της ICAP εξασφαλίζουμε αύξηση της ικανοποίησης, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων με διαδραστικούς τρόπους αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική και τους στόχους της εταιρείας. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της ICAP ενισχύονται με τα νέα μοναδικά εργαλεία της HOGAN Assessment Systems. Από την επιλογή των σωστών εργαζομένων μέχρι την ανάδειξη των κορυφαίων ηγετών οι αξιολογήσεις μας προβλέπουν την επαγγελματική απόδοση με γνώμονα τη συμπεριφορά, τις αξίες και τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Υποστήριξη

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, να οργανώσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή outsourcing περιβαλλοντικό τμήμα για λογαριασμό των πελατών μας με εισήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης σε συνεργασία και με την υποστήριξη επιστημονικών οργανισμών και ιδρυμάτων όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


 

ΑΞΟΝΑΣ 5ος: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ΕΚΕ με στοχευμένες δράσεις. Φέρνουμε σε επαφή την εταιρεία με την κοινωνία των πολιτών, παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για σύνδεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις και οργανώνουμε επικοινωνιακές πολιτικές. Επιπλέον, μέσω ειδικών συμβούλων μας, εξειδικευόμαστε στην οργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και γιορτών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Προβολή Πράσινων Επιχειρήσεων

Προβολή και ανάδειξη του περιβαλλοντικού και κοινωνικού έργου των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του GREENiT και του Ηλεκτρονικού Μagazino των GREEN ANGELS (www.greenangels.gr) με νέα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συνεντεύξεις και πληροφορίες των εταιρειών, που αφορούν στην πράσινη οικονομία, το περιβάλλον, τον αειφόρο σχεδιασμό και την εταιρική υπευθυνότητα.


 

ΑΞΟΝΑΣ 6ος: FACILITIES MANAGEMENT

Δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσίων Facilities Management στους παρακάτω τομείς:
• Καθαρισμοί
• Απεντομώσεις – Μυοκτονίες
• Υπηρεσίες Η/Μ
• Συντήρηση χώρων πρασίνου
• Υπηρεσίες ΙΤ
• Εσωτερική διαρρύθμιση
• Διαχείριση προσωπικού
• Υπηρεσίες ασφαλείας
• Υπηρεσίες διαχείρισης προμηθειών


 

ΑΞΟΝΑΣ 7ος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εφαρμογή βιώσιμων λύσεων ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης, και συλλογής ομβρίων υδάτων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, εξοικονόμησης πόρων καθώς και ένα ευρύ φάσμα συναφών δραστηριοτήτων στους παρακάτω τομείς:
• Αναβάθμιση συστήματος ύδρευσης/αποχέτευσης
• Μείωση διαρροών με επιδιόρθωση βλαβών
• Παρεμβάσεις στο υδραυλικό σύστημα
• Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού
• Εφαρμογή τεχνικών κάλυψης του εδάφους
• Δημιουργία ξερικών κήπων
• Εγκατάσταση του κατάλληλου αρδευτικού συστήματος
• Συλλογή και εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση και πότισμα κήπων


 

ΑΞΟΝΑΣ 8ος : ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οργάνωση και βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των εξής διαδικασιών:
• Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών
• Στρατηγική Διανομής: έλεγχος λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), βέλτιστα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, crossdocking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), βελτίωση μέσων μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομο, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, βελτίωση της στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός)
• Βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων: ποσότητα, τόπος των αποθεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών), τελικά προϊόντα
• Υλοποίηση έργου μεταφοράς προϊόντων μέσω του δικτύου συνδυασμένων μεταφορών που αναπτύσσουμε, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οικονομικά, χρονικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε.

Βελτιστοποίηση Διαδρομών και Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Σχεδιάζουμε τη βελτιστοποίηση των διαδρομών για την ελαχιστοποίηση των διανυόμενων αποστάσεων και των «άδειων χιλιομέτρων» που ακολουθούν τα μέσα μεταφοράς. Η βελτιστοποίηση αυτή γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ταξιδίου και τα συστήματα cruise control τα οποία συνεργάζονται με συστήματα εύρεσης θέσης (GPS) τα οποία και εγκαθίστανται στα οχήματα και στα κέντρα ελέγχου.

Μέσω συνεργατών παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις αποτελεσματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων (π.χ απορριμματοφόρα Δήμων).


 

ΑΞΟΝΑΣ 9ος: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προμήθεια Οικολογικών Συσκευασιών

Δυνατότητα προμήθειας συσκευασιών και τσαντών οικολογικού τύπου για κάθε χρήση, με τη βέλτιστη χρησιμότητα και με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού

Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, αξιοποιώντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ανακύκλωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Πράσινα Προϊόντα

Δυνατότητα προμήθειας πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για κάθε χρήση, επαγγελματική ή μη.


 

ΑΞΟΝΑΣ 10ος: Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα

Αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση μεγάλων έργων που σχεδιάζονται και έχουν να κάνουν με τομείς του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή αναβάθμιση, το ανθρακικό αποτύπωμα κ.ά.

Οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι:
• Συστηματική ενημέρωση για ανοιχτές προσκλήσεις
• Παροχή των απαραίτητων γνώσεων για όλα τα επιμέρους στάδια
• Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
• Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας
• Προετοιμασία τεχνικών δελτίων προτεινόμενης πράξης
• Αναζήτηση εταίρων εντός και εκτός Ελλάδας
• Υποβολή και αξιολόγηση πρότασης έργου
• Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

Κύριες πηγές χρηματοδότησης για έργα, επενδύσεις, προμήθειες και δράσεις είναι το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020, το Πράσινο Ταμείο και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Horizon 2020 κ.α.).

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ